ស៊េរីពហុស្រទាប់ចំនួនដប់

  • Multi-stage modules – EN multilayer series

    ម៉ូឌុលពហុដំណាក់កាល - ស៊េរីពហុស្រទាប់ EN

    ម៉ូឌុលពហុដំណាក់កាលត្រូវបានប្រើសម្រាប់កម្មវិធីដែលត្រូវការសីតុណ្ហភាពនៅក្រោមចំណុចត្រជាក់ដូចជា CCD ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាអុបទិកជាដើម។
    ម៉ូឌុលពហុដំណាក់កាលអនុញ្ញាតឱ្យវាបង្កើតភាពខុសគ្នានៃសីតុណ្ហភាព lager (ΔT) ដោយដំណាក់កាលត្រួតគ្នានៃម៉ូឌុល។សីតុណ្ហភាពទាបអាចផលិតបានដោយប្រើធាតុបំប្លែងក្តៅដែលមានប្រសិទ្ធភាព។ដំណាក់កាលភាគច្រើនដែលយើងអាចធ្វើបានគឺ 6 ។